меню скрий менюто

ОКРЪЖНО

ДО

ВИСОКОПРЕПОДОБНИТЕ, ВСЕПРЕПОДОБНИ, ВИСОКОБЛАГОГОВЕЙНИ, ВСЕБЛАГОГОВЕЙНИ

И БЛАГОГОВЕЙНИ СВЕЩЕНОСЛУЖИТЕЛИ ОТ

РУСЕНСКА ЕПАРХИЯ

 

Уведомяваме Ви, че по решение на Св. Синод, протокол № 16/28.09.2016 г. – пълен състав на основание чл. 143, от УБПЦ – БП (приет от VI Църковно-народен събор ( Рилската света обител, публикуван в „Църковен вестник“, Извънреден брой, в сила от 09.01.2009 г.), поради изтичане на четиригодишния мандат на църковните настоятелства и проверителни комисии, разпореждаме на 27 ноември 2016 г., неделя, след св. Литургия, да бъдат проведени ИЗБОРИ ЗА ЦЪРКОВНИ НАСТОЯТЕЛСТВА И ПРОВЕРИТЕЛНИ КОМИСИИ в диоцеза на Русенска епархия.

При невъзможност изборите да бъдат проведени на тази дата  определяме резервна дата – 04 декември 2016 година. При непровеждане на успешни избори и през двете определени дати на основание чл. 143, ал. 3, от УБПЦ-БП разрешаваме на енорийските свещеници да предложат имена на четирима енориаши, имащи качества за избираеми за църковни настоятели, които Епархийският митрополит назначава за служебно църковно настоятелство.

 1. В тази връзка следва да бъдат актуализирани списъците на енориашите имащи право да бъдат избиратели, съгласно изискванията на чл. 146, чл. 153 от УБПЦ-БП, както следва:
 2. да са кръстени православни християни;
 3. да са български граждани;
 4. да живеят в енорията при църквата;
 5. да са навършили 18 години;
 6. точно, твърдо и неизменно да изповядват православната вяра;
 7. да посещават богослужението, да се изповядват, да се подготвят с пост и молитва и причастяват редовно;
 8. да съдействат за благосъстоянието на енорията в религиозно-нравствено отношение;
 9. да участват в религиозния живот на енорията;
 10. да се грижат по издръжката на църквата и клира; да спазват правилата на Православната църква;
 11. да спазват правилата за единство и неделимост на Светото Православие, на БПЦ-БП и нейните местни поделения;

                   Към енорията принадлежат лицата от православно вероизповедание, които живеят в границите на енорията, запазват и поддържат жива връзка с енорийския храм, клир и живот.

Енориашите членове на църквата имат всички общи права и задължения.

Избирателните списъци трябва да съдържат следните лични данни: трите имена и ЕГН, адрес по л.к. и подпис, да са подписани от енорийския свещеник и подпечатани с печата на църковното настоятелство.

Записването в списъка с имената на избирателите трябва да приключи до вечерната служба преди деня на избора.

 1. Съгласно чл. 142, ал. 1, за член на църковното настоятелство може да бъде избран всеки български гражданин, който отговаря на следните условия:
 2. да е кръстен православен християнин;
 3. да е член на съответната енория;
 4. да е навършил 30 години;
 5. да не е осъждан за престъпления от общ характер или за църковни провинения и простъпки – от църковен съд;
 6. да е запознат с основните истини на православната вяра;
 7. да е познат по своя благочестив и честен живот.

Ш. Съгласно чл. 142, ал. 3, не може да бъде член на църковно настоятелство лице, което е:

А/ съпруг или роднина по права линия без ограничения в степените по съребрена линия или по сватовство до трета степен с председателя, с друг член на църковното настоятелство, с касиера, свещопродавачите или лице, назначено на щатна длъжност в църквата;

Б/ било обявено в несъстоятелност или е било член на управителен орган на търговско дружество, прекратено поради несъстоятелност.

 1. Събранието за избиране на църковно настоятелство се открива след Светата литургия в определения ден. То се ръководи от бюро от четирима енориаши избрани с явно гласоподаване и мнозинство повече от половината от присъстващите. Председателят на църковното настоятелство е председател и на избирателното бюро и ръководи събранието.

В съставни енории, където се избират повече от едно църковно настоятелство енорийският свещеник председателства избора в центъра на енорията, а другите села упълномощава за свой заместник по един грамотен енориаш, имащ право на избираем за църковен настоятел. Името на заместника се отбелязва в избирателния протокол, а за даденото  пълномощно енорийският свещеник съобщава на Епархийския митрополит.

Събранието се открива след усърдна към Бога молитва, когато присъстват поне 2/3 от записаните в избирателните списъци енориаши. Когато в определения час няма изискуемия кворум, събранието се отлага с 30 минути, след което се открива при кворум повече от половината от енориашите, вписани в избирателните списъци. Когато не събере и този кворум, събранието се отлага за следващата света неделя и се провежда при същите условия и ред.

По предложение на бюрото се изготвя листа с имената на кандидатите за църковни настоятели, подали заявление и декларация до председателя на църковното настоятелство най-късно седем дни преди датата за провеждане на избора.

Бюлетината с имената на кандидатите се представя на избирателите след което се пристъпва към тайно гласоподаване.

Църковните настоятели се избират с мнозинство повече от половината от присъстващите избиратели.

 

 1. V. За проведен избор на църковно настоятелство и проверителна комисия се съставя протокол подписан от членовете на бюрото и подпечатан с църковния печат, а където няма църква – с печата на председателстващия свещеник. Протоколът (в два екземпляра) и изборните книжа се изпращат на Епархийския митрополит.

Жалби по редовността на избора могат да се подават до Епархийския митрополит в седем дневен срок от деня на избора.

Епархийският митрополит утвърждава проведения избор, когато Епархийския съвет е разгледал изборните книжа и е установил, че са редовни. Когато се установи, че избора е нередовен, Епархийския митрополит разпорежда провеждането на нов избор.

Към настоящото прилагаме: Обява, Декларация, Заявление и Избирателен протокол.

 

Призоваваме над Вас Божието благословение и оставаме Ваш в Христа молитствувател,

 

 

† РУСЕНСКИ МИТРОПОЛИТ НАУМ

 

22.11.2016 | Новини |